Navigácia

Profil a charakteristika materskej školy História materskej školy Zamestnanci

O materskej škole

Profil a charakteristika materskej školy

   

           MOTTO:   " Materská škola má dať dieťaťu taký základ,

                                            aby malo celý život potešenie zo vzdelávania."

 


  

      Materská škola je dvojpodlažná účelová budova s kapacitou pre štyri triedy.
Poskytuje celodennú plnohodnotnú, cieľavedomú, systematickú, kvalifikovanú a profesionálne zabezpečovanú edukáciu a socializáciu detí vo veku od troch do šesť rokov, a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Vytvára podmienky na uplatnenie aktivizujúcich metód a foriem vo výchovno - vzdelávacom procese, pomáha rodine plniť jej výchovnú funkciu, napomáha zámernému učeniu sa a komplexnému rozvoju osobnosti dieťaťa po vstup do základnej školy.
Znakom procesu výučby v materskej škole je hra iniciovaná dieťaťom a podporovaná učiteľkou.


      Každá trieda má vlastný vchod, šatňu so skrinkami, umyvárku s WC, spálňu. Jednotlivé triedy oddeľuje vnútorné schodisko, nakoľko tri triedy sa nachádzajú na poschodí.   

Na podlaží je tiež šatňa pre učiteľky so sociálnym vybavením, riaditeľňa a izolačka pre choré deti. Materská škola má veľkú a priestrannú kuchyňu s potrebnými skladovými priestormi, umyvárku riadu, šatňu pre kuchárky, kanceláriu vedúcej školskej stravovne a jedáleň. Pri kancelárii sa nachádza archívny sklad. Za kuchyňou  je veľká plynová kotolňa a garáž. K priestorom MŠ patria aj kabinety na odkladanie pracovných a didaktických pomôcok, záhradného materiálu a hračiek do pieskoviska.

    

     Súčasťou materskej školy je priestranný školský dvor s dvomi prekrytými pieskoviskami, preliezkami a šmýkľavkami.
     

      Prevádzka materskej školy je prispôsobená požiadavkam rodičov a odsúhlasená zriaďovateľom / od 6,30hod. - do16, 30hod. /.
Všetci zamestnanci ( osem pedagogických a šesť nepedagogických ) spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej práce. 


     Utváranie priaznivej klímy, súčinnosť s okolím, zvlášť s rodičovskou verejnosťou, atmosféra vzájomnej dôvery a tolerancie je významným predpokladom k tomu, aby materská škola dobre plnila svoju funkciu.


 

Výchovno-vzdelávací program  sa od  septembra  2009 realizuje na základe Školského vzdelávacieho programu
                  "Príroda deťom - deti prírode"

     Je vytvorený na základe humanizácie výchovy a vzdelávania so zameraním na osobnosť dieťaťa ako jedinečnej individuality ,  na rozvoj jeho aktivity a tvorivosti,
v zohľadňovaní jeho potrieb, záujmov v komplexnom rozvoji.
    Každé dieťa, ktoré absolvuje posledný ročník vzdelávacieho programu, získa
predprimárne vzdelanie.
     Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnúť optimálnu emocionálno-sociálnu, kognitívnu a perceptuálno - motorickú  úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a život v spoločnosti. 

                

 

 


 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, P. Jilemnického 748/36, Veľké Kostoľany
    P.Jilemnického 748/36, 922 07 Veľké Kostoľany
  • 033/7781131
    mobil: 0911 975 500

Fotogaléria