Navigácia

Centrum pedag.-psych. poradenstva a prevencie Bežné choroby detí Pasívne fajčenie a dieťa Predškolák Pedikulóza - zavšivavenie Poruchy pozornosti- ADD, ADHD

Poradenstvo

Centrum pedag.-psych. poradenstva a prevencie

CENTRUM  PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉHO  PORADENSTVA A PREVENCIE

 

 

CPPPaP -   je školským zariadením, ktoré patrí medzi

                    zariadenia  výchovného poradenstva a pre-

                    vencie

-         poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť všetkým deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím, najmä v oblasti optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, v oblasti starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zá- konným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby bezplatne

-         pracujú tu psychológovia, špeciálny pedagógovia – logopédi, sociálny pracovník,metodik pre výchovné  poradenstvo

 

KEDY SA NA NÁS MOŽETE OBRÁTIŤ

 

    RODIČ    ak si nie ste istý, či sa Vaše dieťa  vyvíja

    správne

-         ak máte výchovný problém so svojím dieťaťom

-         ak má Vaše dieťa v učení a správaní

-         ak má Vaše dieťa ťažkosti vo vzťahu k sebe alebo v medziľudských vzťahoch

-         ak má ťažkosti v osobnostnom vývine

-         ak má problémy s výslovnosťou alebo s rečovým prejavom

-         ak si nie ste istý, či je dostatočne pripravené pre vstup do prvého ročníka ZŠ

-         ak si nie ste istý, aká škola je pre Vaše dieťa najvhodnejšia

-         ak neviete, na akú školu by malo ísť Vaše dieťa po skončení ZŠ, SŠ

 

ŠKOLA    -   ak máte žiaka s problémami v učení, správaní

-      ak potrebujete pracovať s problémovou triedou

-     ak máte záujem o odbornú prednášku v oblasti, ktorá Vás zaujíma

 

DIEŤA    -    ak máš problémy s učením

-      ak nevieš na akú školu ísť po skončení ZŠ, SŠ

-      ak máš problém so spolužiakmi, učiteľmi, kamarátmi

-     ak máš problém v rodine

-     ak máš akýkoľvek problém, s ktorým sa potrebuješ poradiť

 

KTO SME?

 

PSYCHOLÓG poskytuje poradenstvo rodičom a peda-

                gógom

-     diagnostikuje deti a adolescentov

-      terapeuticky vedie problémové deti

-      realizuje prednášky a preventívne aktivity

-      vypracováva odborné materiály

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG vykonáva špeciálno-pedagog.

                   diagnostiku

-      realizuje nápravu špecifických vývinových   porúch     

    učenia

-      poskytuje poradenstvo rodičom a učiteľom

-      realizuje prednášky podľa potrieb MŠ, ZŠ, SŠ

 

LOGOPÉD -  zisťuje poruchy reči

-       poskytuje individuálnu logopedickú starostlivosť

-      rozvíja poznávacie funkcie u detí s poruchami reči, učenia

 

METODIK PRE VYCHOVNÉ PORADENSTVO -  poskytuje

                   poradenstvo pri výbere povolania

-     metodicky riadi výchovných poradcov

-     spolupracuje s rôznymi inštitúciami pri umiestňovaní žiakov

 

SOCIÁLNY PRACOVNÍK  -  objednáva klientov

-         vypisuje kartu klientov

-         eviduje klientovKONTAKT : CPPPaP, E. F. Scherera 40, 921 01 Piešťany

                  tel.: 033/7743423

                  email: ppppy@9zspn.sk


Novinky

Kontakt

  • Materská škola, P. Jilemnického 748/36, Veľké Kostoľany
    P.Jilemnického 748/36, 922 07 Veľké Kostoľany
  • 033/7781131
    mobil: 0911 975 500

Fotogaléria