Navigácia

Oznamy Výchova s úsmevom Desatoro pre rodičov 1 Desatoro pre rodičov 2 Rada školy 2 % zaplatenej dane Zápis do MŠ Rodičovské združenie Tlačivá Textová podstrana

Okienko pre rodičov

Oznamy


 

Prevádzka MŠ

 

Nástup do MŠ je 3. 9. 2018

 

Prevádzka MŠ je od 6.30 hod. – do 16.30 hod.

Ráno sa do 7, 00 hod. schádzajú deti z triedy Veveričiek a Sovičiek v triede Žabiek.

 V popoľudňajších hodinách budú:

deti z triedy Veveričiek v triede Žabiek od 15,30 hod. na zmene p. riad. Moniky Gajdošíkovej  a

   od 16,00 hod. na zmene p. uč. Moniky  Majerníkovej

- deti z triedy Sovičiek v triede Lienok.od 15,30 hod.

 

 

Školné

 

   Podľa § 28, ods 6 zákona č. 245/208 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zákonný zástupca  povinný mesačne uhrádzať aj v súlade s Uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2013, bod B/10 zo dňa 30. 01. 2013 zriaďovateľa materskej školy - OcÚ Veľké Kostoľany  školné - príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ, v sume 15 €.

    Školné sa hradí a účet MŠ do 15. dňa v mesiaci za príslušný mesiac, v mesiaci november sa hradí aj za december a v mesiaci jún sa hradí aj za júl (ak sú deti prihlásené na letnú prevádzku). Každé dieťa dostane šek, na ktorom budú potrebné údaje a rodič si zvolí formu úhrady bankovým prevodom cez internetbanking alebo platbou na pošte šekom.

 Číslo účtu : SK20 0900 0000 0051 2323 2832

 Variabilný symbol: číslo triedy (Lienky-1, Veveričky-2, Žabky-3, Sovičky-4) + číslo dieťaťa v triednom  

                                 katalógu  (na vyžiadanie v každej triede u triednej učiteľky), príklad: Jožko Mrkvička, trieda Lienky, porad. č. v katalógu triedy 12, bude mať variabilný symbol: 112

Poznámka (ak je možnosť): Meno a priezvisko dieťaťa

 

Šeky pripravuje p. hospodárka/účtovníčka - Mgr.Martina Podolanová, nájdete ich na skrinkách detí každý mesiac.Žiadame Vás o riadne platby v termíne (najneskôr do toho 15.dňa v mesiaci), nedoporučujeme dávať trvalý príkaz na platbu, pretože dieťa môže byť choré a 2x v šk.roku sa platí za dva mesiace, ako je už vyššie uvedené a bolo aj odsúhlasené na Rodičovskom združení dňa 30.08.2018.

 

Školné rodič neuhrádza za dieťa ak:

- má dieťa 1 rok pred plnením povinnej šk.dochádzky, teda deti predškolského veku, ktoré dosiahli k 1.septembru 2018 - 5 rokov, a deti s odloženou školskou dochádzkou (6-ročné deti)

- rodič predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

- je dieťa umiestnené v zariadení (napr.Detský domov) na základe Rozhodnutia súdu,

- je dieťa choré nepretržite celý mesiac a rodič predloží  lekárske potvrdenie, že z dôvodu choroby nenavštevovalo MŠ

 

V každej šatni tried sa nachádza tabuľa "Oznamy pre rodičov", preto Vás žiadame, aby ste pravidelne sledovali informácie smerované k Vám - rodičom, a tak sa dozviete, čo sa deje a chystá v materskej škole.

 

 

 

Zápisné

 

   Na prvom rodičovskom združení, ktoré sa konalo 30.8. 2018 rodičia odsúhlasili jednorazový príspevok tzv. zápisné ZRPŠ vo výške 20 €. Tento príspevok je potrebné uhradiť do konca novembra, každé dieťa dostane šek.

Tieto peniaze sa vkladajú na účet  občianskeho združenia - Rodičovské združenie pri MŠ Veľké Kostoľany. Šeky pripraví hospodárka Rady RZ p. Marcela Košťálová a  nájdete ich na skrinkách detí v priebehu mesiaca októbra. Z týchto peňazí sa hradia divadelné predstavenia, odmeny k akciám, mikulášske balíčky, výlet, pracovné zošity, knihy pre predškolákov, hračky, výtvarný a didaktický materiál. O práci Občianskeho združenia  - RZ pri MŠ Veľké Kostoľany informovala na rodičovskom združení p. Marcela Košťálová - hospodárka výboru RZ pri MŠ.

 

Stravné

 

   Deťom je v MŠ poskytovaná plnohodnotná a vyvážená strava, je zachovávaná vhodná skladba jedálneho lístka. Stravná jednotka na celý deň zahrňuje desiatu, obed, olovrant . Strava sa uhrádza šekom, alebo internetbankingom vždy mesiac vopred. V prípade platby internetbankingom Vás žiadame, aby ste do poznámky uviedli meno a priezvisko dieťaťa. Šeky pripravuje vedúca školskej jedálne p.Monika Mikušová a nájdete ich na skrinkách detí vždy v potrebnom termíne.

Preplatok sa odratúva nasledujúci mesiac. Dieťa je potrebné odhlásiť do 14,00 hod. predchádzajúceho dňa. Ak nestihnete dieťa odhlásiť, 1. deň si môžete prísť pre obed a odhlásiť dieťa na nasledujúce dni. Ak dieťa odhlásite na neurčito, deň pred jeho nástupom ho treba prihlásiť na stravu opäť do 14,00 hod.

Na odhlasovanie a prihlasovanie dieťaťa na stravu slúži zošit na chodbe za dverami označenými  " Odhlasovanie detí " pri vchode Žabiek. Je možné odhlásiť dieťa aj telefonicky, na čísle 033/7781131.

Prosíme šeky za stravu uhradiť na čas /do 20-teho v mesiaci/, inak ak neudáte vážny dôvod vedúcej školskej stravovne a riaditeľke MŠ, bude musieť Vaše dieťa prerušiť návštevu materskej školy.

     
          
Desiata         0,28€

           Obed            0,68 €

           Olovrant        0,23€

            SPOLU       1,19 €

 

 

Potreby dieťaťa do MŠ

 

Prezúvky (podpísané hlavne u najmenších detí, nie šľapky !)

Pyžamo

Podpísaná zubná kefka, podpísaný hrebienok (kefa) s dierkou, aby sa dal zavesiť so šnúrkou  na háčik v umyvárke)

 

Hygienické potreby :

                                toaletný papier 4 ks, prosíme obyčajný dvojvrstvový nie hrubší

                                zubná pasta detská 1 ks

                                hygienické vreckovky 1 balík / 10 ks, do triedy Lienok prosíme vyťahovacie hyg.vreckovky

 

Všetky hygienické potreby komplet prosíme odovzdať v triedach p.učiteľke v podpísanej igelitke, stačí až 2.týždeň (od 10.09.2018)         

 

Náhradné oblečenie podľa sezóny, označené menom vo vrecúšku

 

Úbor na cvičenie (Žabky, Sovičky): tričko s krátkym rukávom

                                                         krátke nohavice

                                                         ponožky

Úbor žiadame uložiť v označenom vrecku do skrinky dieťaťa v priebehu septembra.

 

 

Rady na pomoc dieťaťu pri jeho adaptácii na nové prostredie

 

 

Vrúcne a predovšetkým čo najkratšie lúčenie. Dlhé lúčenie, vysvetľovanie a zdôvodňovanie neuľahčuje situáciu dieťaťu, učiteľke, ba ani Vám.

 

Neukážte svoju úzkosť a už vôbec nie slzy pred dieťaťom, tie mu istotu nedodajú. Uvedomte si, že dieťa je veľmi citlivé a vy prenášate svoju úzkosť, pocity na dieťa.

 

Snažte sa o vnútorný pokoj, vytvorte si presvedčenie, že robíte dobre a pomôžete tak dieťaťu vnímať situáciu podobne.

 

Neklamte dieťaťu (prídem o chvíľu, nemusíš odpočívať, prídem pre teba na obed).

 

Akékoľvek otázky a pochybnosti riešte otvorenou komunikáciou s učiteľkami.

 

Tieto rozhovory s učiteľkou, hlavne v období adaptácie, je vhodné viesť až v popoludňajších hodinách.

Prepájajte domáce hry s dieťaťom na prostredie MŠ

 

 

Veríme, že v dobrej vzájomnej spolupráci proces adaptácie zvládneme čo najrýchlejšie a najbezbolestnejšie a prajeme Vám i Vašim deťom  v tejto veľmi náročnej úlohe, málo slzičiek, ale zato veľa, veľa šťastia.

 

 

 

 

TEŠÍME   SA  NA  SPOLUPRÁCU  !

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, P. Jilemnického 748/36, Veľké Kostoľany
    P.Jilemnického 748/36, 922 07 Veľké Kostoľany
  • 033/7781131
    mobil: 0911 975 500

Fotogaléria